ಈ ರೈಲಿನ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 500 ಕಿಮೀ!

0
1117

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುಗರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶಭಾಷ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ !
ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಶಭಾಷ್ (1) ಸಮ್ಮತ (0) ಅಸಮ್ಮತ (0) ಖಂಡಿಸುವೆ (0) ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ (0)

MAGLEV- train

ಟೋಕಿಯೋ: ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 500 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

‘ಮಗ್ಲೆವ್ ಟ್ರೈನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ರೈಲುಗಳು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ಧಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೈಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು?

ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತರ 90 ನಿಮಿಷದಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ

ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ 16 ಬೋಗಿಗಳು. ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ 1 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ

ಈ ರೈಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಪಾನ್ನ ಯುನೊಹಾರದಿಂದ ಫ್ಯೂಫ್ಯುಕಿಗೆ(33 ಕಿಮೀ) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಸಂಚಾರ

ಹಾಲಿ ವೇಗದ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 320 ಕಿಮೀ(ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ). ಹೊಸ ರೈಲಿನ ವೇಗ 500 ಕಿಮೀ(ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ).

Magnetic Levitation

The principle of magnetic levitation is that a vehicle can be suspended and propelled on a guidance track made with magnets. The vehicle on top of the track may be propelled with the help of a linear induction motor. Although the vehicle does not use steel wheels on a steel rail they are still referred to as trains as by definition they are a long chain of vehicles which travel in the same direction. This is the definition of a MAGLEV train.

MAGLEV TrainMAGLEV Train

As the frictional parts are minimum in this type of technology, the MAGLEV trains are known to have more speed, smoothness and less sound.

Working of MAGLEV Train

The train will be floating about 10mm above the magnetic guiding track. The train will be propelled to move by the guide way itself. Thus, there is no need of any engine inside he train. The detailed working of MAGLEV train is shown in the figure below. The train is propelled by the changing in magnetic fields. As soon as the train starts to move, the magnetic field changes sections by switching method and thus the train is again pulled forward. The whole guide way is run by electromagnets so as to provide the magnetic effect.

Working of MAGLEV TrainWorking of MAGLEV Train

Thus the power needed for the whole process is less when compared to a conventional electric train. Amongst the power used, only a little is used for the levitation process. But a higher percentage of power is needed to overcome air friction.

MAGLEV v/s Conventional Train

The main difference between both the trains is that conventional trains need steel wheels and a steel track for their movement and MAGLEV does not need wheels. They travel under the principle of electromagnetic suspension.

Another difference is in the engine used. MAGLEV trains do not need engines like conventional trains. The engine used for conventional trains provide power to pull a chain of compartments along steel tracks. In MAGLEV trains, the power to propel the train is provided by the magnetic fields created by the electric coils kept in the guidance tracks which are added together to provide huge power.

MAGLEV Track

The track along which the train moves is called the guide way. Both the guide way as well as the train’s undercarriage also have magnets which repel each other. Thus the train is said to levitate about 0.39 inches on top of the guide way. After the levitation is complete, enough power has to be produced so as to move the train through the guide way. This power is given to the coils within the guide way, which in turn produces magnetic fields, which pulls and pushes the train through the guide way.

MAGLEV TrackMAGLEV Track

The current that is given to the electric coils of the guide way will be alternating in nature. Thus the polarity of the coils will be changing in period. Thus the change causes a pull force for the train in the front and to add to this force, the magnetic field behind the train adds more forward thrust.

Commercial use of MAGLEV Trains

  • The first known commercial use of MAGLEV train was in the year 1984 in Birmingham, England, and the train was named MAGLEV itself. But due to less reliability, the train was stopped by 1994.
  • The most famous commercial MAGLEV train is the Shanghai MAGLEV train in Shanghai, China. The train can go in a top speed of 270 miles/hour with an average speed of 160 miles/hour.
  • Since these trains move on a cushion of air, there is no friction at all [except air friction]. The trains are also aerodynamically designed which enables them to reach great speeds like 300 miles/hour and so on. At 300 miles/hour you can travel from Rome to Paris in about 2 hours.

EMS and EDS Systems

Some of the greatest developers of the MAGLEV trains are Germany and Japan. Although the basic concepts used for the construction are the same, the prototypes used are different. German trains use electromagnetic suspension (EMS) system so as the bottom of the train is wrapped to a steel guide way. Thus levitation occurs between the electromagnets that are attached underneath the train and the guide way to about 1 centimetre. It also helps in keeping the train in levitation, when it is standing still. Such trains were tested to go on a maximum speed of about 300 miles/hour with passengers on-board.

In Japan, MAGLEV trains use a technology called electro-dynamic suspension (EDS) system, which causes the trains to move due to the repelling force of magnets. The main difference with EMS is that, the electromagnets used will be super cooled and superconducting. Such magnets are prone to conduct current even if there is no power supply. Thus EDS system helps to save more power than EMS system. But the cooling mechanism and thus the initial cost will be expensive.

In EDS systems, the levitation distance is almost 10 centimetres above the guide way. This distance will need the use of rubber tires for the initial lift-off speed of the train [up to 62 miles/hour]. Since the EDS system produces superconducting magnetic field, people having pacemakers will have to be guarded from magnetic fields.

Advantages of MAGLEV

  • The main advantage is maintenance. There is no contact between the guide way and the train which lessens the number of moving parts. Thus the components that wear out is little.
  • Another advantage is the reduction in noise. As there are no wheels running along there is no wheel noise. However noise due to air disturbance will still be there.
  • The next advantage is high speed. As there are no frictional contacts, the train is prone to have more speed.
  • Another advantage is that the guide way can be made a lot thicker in uphill places, after stations and so on. This will help in increasing the speed of the train further.

Disadvantages of MAGLEV

The initial cost of MAGLEV trains are highly costly. The guide paths are also supposed to be more costly than conventional steel railways.

Environmental Friendliness of MAGLEV Trains

MAGLEV trains are more environmentally friendly than other types of trains.  In terms of energy consumption maglev trains are slightly better off than conventional trains. As there is no wheel friction with the ground, the resistive force gradually increases in the air friction. Thus the energy efficiency difference between a MAGLEV train and a conventional train is of very small margin.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುಗರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶಭಾಷ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ !
ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಶಭಾಷ್ (1) ಸಮ್ಮತ (0) ಅಸಮ್ಮತ (0) ಖಂಡಿಸುವೆ (0) ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ (0)